མུ་དྲའི་ཕྱག་རྒྱ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

མུ་དྲའི་ཕྱག་རྒྱ།

ནོར་བུའི་རིགས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིགས་ཀྱི་རྡོ་ཆེ་ཆུང་ཁྲུ་གང་ཙམ་གྱ་ངོས་སུ་མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གི་རང་བྱོན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་《ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་》ལས་གསལ།